Duelovky.cz

Obecné podmínky zpracování osobních údajů

Geewa, a.s.

 

 1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Společnost Geewa, a.s., IČO: 256 17 036, se sídlem: Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 Libeň (dále jen „správce“), je oprávněna ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebo na základě ostatních právních titulů, kterými jsou splnění smlouvy, splnění právní povinnosti, ochrana Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněný zájem správce či třetí strany, a to dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dle zákona o zpracování osobních údajů.

 

 1. Zpracovávané osobní údaje

Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, IP adresa, země trvalého bydliště, emailová adresa, jazyk komunikace, přátelé zákazníka na sociální síti Facebook, historie her, historie objednávek, logy z webového serveru a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávané pouze v nezbytně nutném rozsahu v závislosti na konkrétním účelu zpracování vymezeném v bodě č. 4.

 1. Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás v rámci registrace.

 1. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu níže uvedených vymezených účelů:

 • plnění zákonných povinností ze strany Správce
 • plnění smlouvy – poskytování služeb
 • jednání o smluvním vztahu
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • ochrana práv Správce
 • archivnictví vedené na základě právních předpisů
 • direct marketing
 • statistické účely
 • monitoring kvality zákaznického servisu
 • sběr zpětné vazby z trhu

 

 1. Zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá automatizovaně.

Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro plnění kupní smlouvy, a to zejména obchodní zástupci partnerů správce, banky a subjekty poskytující asistenční služby. Těmito zpracovateli jsou jmenovitě:

 • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Ireland

 

Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona
o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni uchovávat po dobu Vašeho aktivního využívání našich služeb, nejdéle však do uplynutí zákonné doby plynoucí z účetních a daňových právních předpisů.  Po uplynutí retenční doby budou Vaše osobní údaje zcela vymazány.

 

 1. Využívání cookies

 

 • K shromažďování agregovaných informací můžeme využít tzv. „cookies“. „Cookie“ je malý kousek informace zaslané naším serverem do vašeho webového prohlížeče, který nám umožňuje záznam anonymních dat a vám umožňuje rychlejší pohyb po Stránce. Můžeme použít cookies k řadě účelů, například k tomu, abychom se zjednodušili proces přihlašování, k zajištění bezpečnosti uživatelů a monitorování provozu na Stránkách. Máte příležitost, abyste vyjádřili souhlas či nesouhlas s použitím souboru cookies, když vstoupíte na naše Stránky. Pokud jste vyjádřili svůj nesouhlas s používáním souboru cookies, používáme jen ty skutečně nezbytné soubory cookie, jak je popsáno níže, včetně souboru cookie, který nám označuje, že jste vyjádřili svůj nesouhlas s používáním ostatních souborů cookies.
 • Soubory cookies, které mohou být použity na Stránkách spadají do kategorií popsaných níže. Tyto popisy Vám pomohou určit, zda a jakým způsobem byste chtěli komunikovat s našimi Stránkami a dalšími on-line službami:
  • Nezbytně nutné soubory cookies
 • Chcete-li odmítnout použití souborů cookies nás nebo třetí strany, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookies odmítal. Vzhledem k tomu, že prostředky, jakými to můžete udělat, se liší prohlížeč od prohlížeče, prosím, navštivte menu ”Pomoc” ve Vašem webovém prohlížeči pro další podrobnosti. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookies, může to negativně ovlivnit některé funkce těchto Stránek a Služeb.

 

 

 1. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů.

 

Rovněž máte právo:

 • požádat nás o opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • právo předat tyto údaje jinému správci.

 

V případě Vaší žádosti Vám poskytneme požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit s ohledem na složitost a počet žádostí o další dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován.

 

Vaše údaje Vám budou poskytnuty stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých prostředků, a to bezplatně.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Czech DPO Office s.r.o.

Pokud chcete uplatnit některé výše uvedené právo při zpracování Vašich osobních údajů, např. právo na opravu, výmaz a jiné, zadejte Váš požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který naleznete zde: https://www.czechdpooffice.eu/kontaktni-formular/

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Adresa: Geewa a.s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 Libeň

Email: dpo-admin@geewa.com