Duelovky.cz


Podmínky užívání

 1. Obecná ustanovení
  • Webové stránky dostupné pod doménou duelovky.cz (dále jen „Stránky“) provozuje společnost Geewa a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 366/84, 186 00, Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku v České republice pod spisovou značkou B 18480, vedenou u Městského soudu v Praze, identifikační číslo 25617036, e-mail: info@geewa.com (dále jen „Geewa“). Společnost Geewa rovněž provozuje online, mobilní a prohlížečové hry umístěné či zpřístupněné na Stránkách či jejich prostřednictvím (dále jen „Hry“). Služby poskytované společností Geewa a spočívající v provozování Stránek a Her budou dále společně označovány jako „Služby“.
  • Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují vztah mezi Vámi a společností Geewa v souvislosti s Vaším užíváním Služeb (Stránek a Her). Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Geewa, jejímž předmětem je poskytnutí některé ze Služeb ze strany společnosti Geewa. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto Smluvních podmínek přednost.
  • Použitím Služby potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli jste a souhlasíte se Smluvními podmínkami a budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy.
  • Společnost Geewa nenese žádnou odpovědnost ve velmi nepravděpodobném případě jakýchkoli zdravotních komplikací v důsledku hraní Služby. Společnost Geewa důrazně doporučuje uživatelům Služby, aby si na každou hodinu strávenou hraním Hry udělali přestávku dlouhou alespoň 10 minut.
  • Geewa jakožto poskytovatel Služeb nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby, za únik informací o uživateli Služby, za ztrátu a/nebo poškození dat uživatelem uložených nebo vytvořených v rámci účtu ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.
  • Veškeré nároky týkající se Služby se řídí právním řádem České republiky a případná soudní řízení budou vedena u příslušných soudů České republiky. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje společnost Geewa prostřednictvím elektronické adresy na info@geewa.com. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle společnost Geewa na emailovou adresu uživatele uvedenou v účtu. S Vaší stížností se případně můžete obrátit rovněž na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru. V souvislosti s poskytovanými Službami není Geewa vázána žádnými kodexy chování.
 2. Pravidla chování
  • Berete na vědomí, že za všechny informace, údaje, obrázky či jiné materiály („Obsah“), nahrané do Služby, odpovídá výhradně osoba, od které tento Obsah pochází. Společnost Geewa nekontroluje nahraný Obsah, a proto neručí za jeho přesnost, integritu a kvalitu. Společnost Geewa za žádných okolností nenese odpovědnost za Obsah nahraný, zveřejněný či jinak zpřístupněný prostřednictvím Služby.
  • Souhlasíte s tím, že nebudete Službu používat k nahrávání, zveřejňování či jinému zpřístupňování Obsahu, který je protiprávní, urážlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, zasahující do soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak závadný.
  • Společnost Geewa má právo odstranit jakýkoliv Obsah, který porušuje Smluvní podmínky nebo je jinak nevhodný.
 3. Licenční ujednání
  • Při užívání Služeb jste rovněž povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud porušíte takto stanovené povinnosti, pak jste povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
  • Veškerá elektronická díla jste oprávněn(a) užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Nejste oprávněn(a) kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu.
 4. Nedovolené použití Služby
  • Jakýkoliv pokus o změnu, narušení nebo jiný zásah do Služby je přísně zakázán, takové jednání může vést k okamžitému zrušení vašeho účtu nebo k pozastavení Služby bez náhrady. Používáním Služby se zavazujete, že nebudete používat neschválený software třetích stran, který by vám mohl poskytnout neoprávněnou výhodu při používání služby. Zejména se jedná software, kterým lze podvádět, hackovat nebo jiným způsobem modifikovat Službu.
  • Za účelem užívání Služeb není dovoleno připojovat se přes proxy, virtuální IP, anonymizery apod.
  • Při používání Služeb není dovoleno používat programové prostředky k potlačení reklamy. Není přitom důležité, zda je reklama potlačována cíleně nebo ji nelze obecně zobrazit, např. blokováním vyskakovacích oken, používáním textových prohlížečů a pod. Výše uvedené se netýká programů výslovně schválených společností Geewa.
  • Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a/nebo právním řádem České republiky společnosti Geewa, jiným uživatelům služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Zjištěná porušení budou přísně stíhána civilněprávní i trestněprávní cestou.
 5. Virtuální měna
  • Uživatelé zaregistrovaní u společnosti Geewa mohou kupovat virtuální služby a virtuální předměty a hrát hry pomocí virtuální měny (společně dále jen „Virtuální zboží“).
  • Virtuální zboží Vám může být přiděleno zdarma nebo Vámi zakoupeno na hraní za cenu uvedenou v ceníku, popř. jinak získáno v souladu s podmínkami jakékoliv propagační akce zorganizované společností Geewa v rámci provozování Služby.
  • Pokud dojdeme k názoru, že došlo k systémové poruše, která ovlivnila Hru a brání v jejím dokončení, takovou Hru prohlásíme za neplatnou a případná nevyužitá virtuální měna vám bude vrácena na herní účet.
  • Po nákupu nemá virtuální měna žádnou vyčíslitelnou finanční hodnotu, s výjimkou použití pro účely Služby. Použití virtuální měny k jinému účelu, než v souladu s ustanoveními podmínek Služby, ať už online nebo offline, je porušením těchto Smluvních podmínek. Virtuální měnu nelze vyměnit za skutečnou světovou měnu.
  • Následující pravidla se uplatní při koupi Virtuálního zboží:
   • k nákupu většiny Virtuálního zboží musíte mít vytvořený herní účet;
   • smlouva o koupi Virtuálního zboží bude uzavřena v českém jazyce;
   • kupní cena Virtuálního zboží musí být v plném rozsahu uhrazena před dodáním jeho dodáním;
   • v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak; a
   • ceny zboží a služeb jsou na Stránkách uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se mohou lišit podle zvoleného způsobu úhrady.
 6. Platby
  • Společnost Geewa si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své poplatky nebo způsoby účtování.
  • Platit můžete způsoby dostupnými v rámci Služby a souhlasíte s podmínkami platnými pro každý způsob platby, který si zvolíte. Pokud poskytnete Službě své platební údaje, současně tím prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem daného způsobu platby.
  • Jako majitel účtu odpovídáte za všechny vyúčtované poplatky i za všechny nákupy, které učiníte přímo vy nebo jakákoliv jiná osoba, která použije váš účet, včetně rodinných příslušníků a přátel. To znamená, že pokud nejsou váš účet nebo platební údaje získány protiprávně nebo podvodně někým jiným, kdo Vámi není oprávněn účet používat, budete odpovědní za jakékoliv užívání a nákupy na svém účtu.
  • Poplatky jsou splatné předem a nelze je zcela ani zčásti vracet, není-li níže uvedeno jinak.
 7. E-Platby
  • Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
  • Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 8. Převod vašeho účtu
  • Společnost Geewa nepovoluje ani neuzná převod vašeho účtu. Jakýkoli pokus o koupi, prodej, darování či výměnu účtu či nabídka koupě, prodeje, darování nebo výměny účtu bude považována za protiprávní či nevhodné použití Vašeho účtu ve Službě.
 9. Zrušení účtu
  • Společnost Geewa může pozastavit poskytování Služeb nebo jejich částí nebo Váš účet zrušit (včetně přístupu ke všem právům) z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek či právních předpisů či protiprávního užívání účtu ve Službě. Pozastavením Služeb se rozumí znefunkčnění služeb a/nebo zamezení přístupu ke Službám.
  • Bude-li váš účet ve Službě zrušen nebo Služby pozastaveny, nebude Vám poskytnuta žádná náhrada a ke svému účtu ani k právům s ním souvisejícím (např. virtuální měna či jiné digitální položky) nebudete mít nadále (v případě zrušení účtu) nebo po dobu pozastavení Služeb (v případě pozastavení Služby) přístup.
  • Společnost Geewa může zrušit Váš účet i v případě, pokud se do něj nepřihlásíte po dobu 12 (dvanácti) měsíců či déle. K automatickému zrušení účtu nedojde, pokud jste v minulosti na svůj účet zakoupili libovolný produkt či službu nebo se na vašem účtu nachází alespoň 1000 herních žetonů (do Her o žetony) nebo libovolný počet Zlaťáků.
 10. Vypovězení účtu
  • Máte právo kdykoliv svůj účet ve Službě vypovědět. Pokud nesouhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, máte možnost Službu nepoužívat a svůj účet vypovědět. Společnost Geewa si vyhrazuje právo vybírat poplatky naúčtované ještě před vypovězením účtu.
 11. Informace týkající se uplatnění práva na odstoupení
  • Není-li níže uvedeno jinak, od uzavřené smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů od dodání předmětu smlouvy (digitálního obsahu či Služby) bez udání důvodu.
  • Vezměte na vědomí, že v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů nemáte právo odstoupit od smlouvy:
   • o poskytování služeb, které Geewa splnila s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; nebo
   • o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
    • Vezměte prosím na vědomí, že při koupi Virtuálního zboží Vám dáváme k dispozici Virtuální zboží přímo poté, co obdržíme Vaši objednávku. Z tohoto důvodu nelze v případě dodání Virtuálního zboží dodávaného on-line od takové smlouvy odstoupit.
    • V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, máte povinnost uhradit poměrnou část ceny příslušné služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
    • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost Geewa formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete také použít kontaktní formulář na internetových stránkách Duelovky.cz, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o službě, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy o službě před uplynutím příslušné lhůty.
    • Pokud účinně odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás podle smlouvy obdrželi, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
    • Pokud nebude výslovně domluveno jinak a bude-li to technicky možné, úhradu provedeme použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili Vy při prvotní transakci. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli technickým omezením nemůžeme zaručit, že platby uskutečněné Vámi prostřednictvím určitých způsobů platby budou vráceny prostřednictvím stejného způsobu platby; v těchto případech může být vrácení peněžních prostředků za takovéto platby provedeno prostřednictvím jiných, běžných způsobů platby, např. převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám však již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.
 12. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění
  • Vaše práva jako kupujícího a povinnosti Geewy jako prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Zboží je vadné, nemá‑li sjednané vlastnosti.
  • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme‑li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
  • Je‑li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
   • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   • odstranění vady opravou věci,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupení od smlouvy.
    • Případné práva z vady musíte uplatnit u společnosti Geewa. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, musíte sdělit jaký nárok z vad uplatňujete. Provedenou volbu nároku nemůžete následně měnit bez souhlasu společnosti Geewy, ledaže žádáte opravu vady, která se následně ukáže jako neopravitelná. Neodstraníli Geewa vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Vám, že vady neodstraní, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo můžete od smlouvy odstoupit. Nezvolíte-li si své právo včas, máte práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
    • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,:
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‑li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
    • Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je‑li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze‑li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
    • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže, jakož i v případě, kdy zboží má vady, které nebrání kupujícímu v jeho užívání.
    • Lhůta pro uplatnění práv z vady činí 24 měsíců od převzetí. Uvedená lhůta se neuplatní v případě, kdy to vylučuje povaha věci a dalších případech stanovených právními předpisy.
 13. Změny Smluvních podmínek
  • Čas od času bude možná nutné pozměnit tyto Smluvní podmínky, např. zohlednit nové produkty či služby nebo provést změny v důsledku změn příslušných právních předpisů.
  • V případě změny ve Smluvních podmínkách Vás budeme informovat zobrazením informačního okna na stránce Duelovky.cz a pokud budete pokračovat v používání Duelovek, bude se mít za to, že s těmito změnami souhlasíte.
  • Pokud vyjádříte nesouhlas se změnami stanovenými v bodu 1 výše, budou Smluvní podmínky nadále platné v předchozím znění. V takovém případě však máme právo zrušit Váš účet a vypovědět tyto Smluvní podmínky s čtrnáctidenní (14) výpovědní dobou.
  • Postup pro změny Smluvních podmínek uvedený v ustanoveních čl. 12.2 a 12.3 se uplatní pouze v případě uživatelů, kteří mají zřízen herní účet k používání Služeb. V případě ostatních uživatelů vstoupí změna Smluvních podmínek v účinnost okamžikem uveřejnění aktualizovaného znění Smluvních podmínek na Stránkách, pokud budou po účinnosti změn Služby užívat.
  • Nejnovější verze těchto Smluvních podmínek bude vždy k dispozici na Stránkách, proto Vám doporučujeme zkontrolovat si vždy aktuální verzi Smluvních podmínek při každém užití Služeb.
  • Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.